decor

ÁRPÁD GERÉD IST ERSTER ECSA-AUDITOR

Árpád Geréd ist erster ECSA-Auditor
Mag. Árpád Geréd wurde als erster Auditor im Bereich „Recht” für das Zertifizierungssystem EuroCloud Star Audit akkreditiert.

Neuigkeiten

decor